សេចក្ដី​ប្រកាស​ សំណើរ​សម្រង់​តម្លៃ​ លើ​គម្រោង​សាង​សង់ និង​កែលម្អ អគារ​សិក្សា​ មត្តេយ្យ និង​សំណង់​ផ្សេងៗ​ ចំនួន​ ១៤ ទីតាំង

សំណើរ​សម្រង់​តម្លៃ​ លើ​គម្រោង​សាង​សង់ និង​កែលម្អ អគារ​សិក្សា​ មត្តេយ្យ និង​សំណង់​

ការពិពណ៌នាសេចក្តីប្រកាស សមាគម​គ្រួសារ​យើង​ ជាស​មា​គម​ខ្ […]