ប្រវត្តិសមាគមគ្រួសារយើង

សមាគមគ្រួសារយើង  (KrY) ជាសមាគមក្នុងស្រុកមិនរកប្រាក់ចំណេញ មិនប្រកាន់សាសនា និងនយោបាយ បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ផ្នែកសុខភាព ការស្វែងយល់និងការអភិវឌ្ឍន៍កុមារ ផ្នែកពង្រឹងជំនាញមើលថែទាំនិងចិញ្ចឹមកូន ផ្នែកកែលម្អជីវភាពរស់នៅ និងផ្តល់អំណាចដល់គ្រួសារតាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗគ្នា។

សមាគមត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០២។ ដោយមានការលើកទឹកចិត្តនិងការគាំទ្រពីអង្គការបារាំងមួយឈ្មោះ “Enfant and Development (E&D)”។ ផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរបស់ស្ថាប័ននេះ មានឈ្មោះថា«គម្រោងកុមារតូច Early Childhood Project» ដែលគម្រោងនេះត្រូវបានប្រែផ្លាស់ទៅជាស្ថាប័នក្នុងស្រុកមួយមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលមានឈ្មោះថា«សមាគមគ្រួសារយើង(KrY)»។ ចាប់តាំងពីសមាគម បានបង្កើតឡើង សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ដែលធ្លាប់នៅក្រោមកម្មវិធីរបស់ E&D ត្រូវបានប្រគល់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សមាគមគ្រួសារយើងវិញ។ ភាពជាដៃគូនិងការគាំទ្រពី E&D បានបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដែលស្ថាប័នទាំងពីរតែងតែចែករំលែកជំនាញនិងចំណាប់អារម្មណ៍រួមគ្នាទៅវិញទៅមក តាមរយៈគម្រោងរួមគ្នាហើយភាគច្រើនគឺផ្តោតលើវិស័យការថែទាំនិងការអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច ការងារសង្គម ការបង្កើតសម្ភារៈគរុកោសល្យដែលមានការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ សម្រាប់ការអប់រំថ្នាក់មតេ្តយ្យ ការអប់រំជំនាញមាតាបិតា និងការចងជាបណ្តាញមាតាបិតា។

ក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ សមាគម បានចាប់ដៃគូជាមួយអង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា ហើយបានពង្រីកសកម្មភាពការងារអប់រំមាតាបិតា និងអប់រំថ្នាក់មត្តេយ្យដល់សហគមន៍ជនបទចំនួន ២៨ ក្នុងស្រុកចំនួនពីរនៃខេត្តសៀមរាប។ មួយឆ្នាំក្រោយមក សមាគមនៅតែបន្តភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា ហើយស្ថាប័នទាំងពីរបានសាកល្បងការងារប្រឹក្សាគ្រួសារជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហគមន៍គោលដៅអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំ ជាលទ្ធផលវាបានក្លាយជាគម្រូរួមល្អមួយសម្រាប់បន្តនិងពង្រីកនៅក្នុងបរិបទការងាររបស់សមាគម និងអង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាក្នុងការជួយ

ប្រជាពលរដ្ឋ និងគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងសហគមន៍ជនបទ។ 

ក្នុងឆ្នាំ ២០១០-២០១៣ ក្រៅពីជំនួយពី E&D និងអង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា សមាគម បានពង្រីកភាពជាដៃគូជាមួយស្ថាប័នផ្សេងទៀ រួមមានអង្គការ ICS, អង្គការ Bandoskomar, អង្គការ Inteviada និងប្រសិទ្ធផល, អង្គការApasra Italy, អង្គការUNICEF, ស្ថានទូតជប៉ុន និងស្ថានទូតបារាំង។ ល។ មិនតែប៉ុណ្ណោះមានគម្រោងច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមទាក់ទងនឹងការថែទាំនិងអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច    និងការអប់រំមាតាបិតាត្រូវបានអនុវត្តន៍ដោយសមាគម KrY ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១០-២០១៣ ក្រៅពីជំនួយពី E&D និងអង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា សមាគម បានពង្រីកភាពជាដៃគូជាមួយស្ថាប័នផ្សេងទៀ រួមមានអង្គការ ICS, អង្គការ Bandoskomar, អង្គការ Inteviada និងប្រសិទ្ធផល, អង្គការApasra Italy, អង្គការ UNICEF, ស្ថានទូតជប៉ុន និងស្ថានទូតបារាំង។ ល។ មិនតែប៉ុណ្ណោះមានគម្រោងច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមទាក់ទងនឹងការថែទាំនិងអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច    និងការអប់រំមាតាបិតាត្រូវបានអនុវត្តន៍ដោយសមាគម KrY ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក។

តើសកម្មភាពរបស់យើងបានវិវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

អស់រយៈពេលជាង២០ឆ្នាំមកហើយ ដែលសមាគមគ្រួសារយើងបានរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឱកាសសម្រាប់កុមារតូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឱ្យបានទទួលការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព តាមរយៈការបំពេញតួនាទីជាមួយសហគមន៍ ក្នុងការបង្កើតសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ ដែលគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ក្រុមព្រឹក្សាឃុំ។ បើទោះបីជាពេលថ្មីៗនេះ ស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានលើកទឹកចិត្តដល់សាលាបឋមសិក្សានានាឱ្យបើក សាលាមត្តេយ្យសិក្សានៅក្នុងបរិវេណរបស់ពួកគេក៏ដោយ សមាគមគ្រួសារយើង បានសម្រេចចិត្តជួយគាំទ្រដល់យុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះតាមរយៈការជួយគាំទ្រដល់សាលារដ្ឋនៅតាមជនបទ និងនៅតាមសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះ។

គំរូសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍របស់សមាគមគ្រួសារយើង

ចាប់តាំងស្ថាបណាឡើងកាលពីឆ្នាំ២០០២ សមាគមគ្រួសារយើងបានផ្តោតការយកចិត្តដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការស្ថាបណាសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយគុណភាព។ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយ ដែលសមាគមគ្រួសារយើងបានទទួលអទិភាពឈានមុខគេក្នុងការបង្កើតឱកាសសម្រាប់កុមារតូចពីគ្រួសារខ្វះខាតឱ្យមានលទ្ធភាពបានទទួលការអប់រំ។ កម្មវិធីសាលាមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍របស់សមាគមគ្រួសារយើង បានដំណើរការអស់រយៈពេលជាង២០ឆ្នាំមកហើយ ព្រមទាំងបានផ្តល់ការអប់រំថ្នាក់មត្តេយសិក្សាដល់កុមាររាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

However recently, the strategy of the government regarding early childhood has changed and is encouraging primary schools to open pre-school classes within their compound. As a consequence, a lot of primary schools started to open pre-school classes within their compounds but with no proper infrastructure or teaching equipment, no licensed or trained teachers and no pedagogical games and materials.

KrY wants to align its actions with the government’s strategy to continue to reach and support the most vulnerable. Therefore, KrY decided to shift its action and focus on supporting and building state pre-schools within the compounds of primary schools as this is a more sustainable solution and it has been observed that attendance rates are higher when pre-schools are located within he compound of a primary school.

Supporting and building state pre-schools: KrY’s new approach

Before the recent changes in the national strategy, state pre-schools could only be found in cities and populated areas and had a management structure separated from the primary school. The demand for pre-school education was very important in Cambodia as rural communities were not the priority for opening SPS. Rural communities were and still are quite vulnerable regarding access to pre-school education. Before, KrY worked with those vulnerable communities and opened Community Pre-Schools for their children to be able to access pre-school.

Now that the national strategy has changed primary schools are opening pre-school classes all over the country to be in line with the national strategy but they often do not have adapted equipment, not enough teachers or no qualified teachers, no knowledge in pre-school pedagogy, and no knowledge in management of pre-schools. But they open pre-school classes even though they do not have equipment, available space, or teachers.

KRY thus decided to provide support to those SPS that opened within the compound of primary schools. Moreover, KrY choose to support communities in very remote and rural areas to provide pre-school and early childhood services because this is where the most underserved communities are. And they are often not receiving a lot of support from the government and live far from populated area so a lot of NGOs do not want to operate there.